Arbetsplan
och klagomålsrutin

Arbetsplanens syfte:

– Styra inriktningen på undervisningen och verksamheten vid Cultura Gymnasium

– Utgöra grunden för utvärdering och kvalitetsarbete

Övergripande mål

– Profilen Mänskliga Rättigheter och Hållbar utveckling skall genomsyra Culturas verksamhet.

– Cultura är en skola som kännetecknas av hög kvalitet och goda kunskapsresultat. (Kunskap och Kvalitet)

– Cultura är en skola som är öppen för kultur och skapande. (Kultur)

– Cultura är en skola som kännetecknas av god stämning och anda utgående från en gemensam värdegrund. (Känsla)

Mål för värdegrunden

Cultura genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och alla människors lika värde.

– Eleverna lär sig att agera i demokratiska processer.

– Mötet mellan elever och personal kännetecknas av god dialog och kommunikation.

– Eleverna känner sig trygga och trivs på skolan

Mål för lärandet

– Eleverna uppnår behörighet för högskolestudier.

– Eleverna uppnår en akademisk plattform inför högre studier.

– Eleverna får möjlighet till maximalt med meritpoäng.

– Lärandet är verklighetsanpassat och utgår från verkliga och aktuella frågor.

– Eleverna tränar att göra medvetna ställningstaganden i samhällsfrågor.

– Eleverna är aktiva medskapare i en global värld.

– Eleverna uppnår förtrogenhet med FN´s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Barnkonventionen samt FN:s globala utvecklingsmål.

– Lärandet utgår från elevens behov och förutsättningar.

– Eleverna är delaktiga i hela lärprocessen.

– Eleverna har möjlighet att utveckla några av sina specialintressen.

– Lärandet kännetecknas av arbetsglädje, lösningsfokus och möjligheter.

Rutin för framförande av synpunkter och klagomål på utbildningen vid Cultura Gymnasium

Ett av Culturas viktigaste mål är att erbjuda skolverksamhet med god kvalitet.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du anser inte fungerar. På Cultura ser vi synpunkter och klagomål som en hjälp att förbättra och utveckla verksamheten. Med synpunkter och klagomål avses alla synpunkter, invändningar och förslag till förändringar och förbättringar som framförs.
I syfte att utveckla och förbättra är det angeläget att synpunkter/klagomål kommuniceras med den det berör. Vår ambition är att ta hand om synpunkter och klagomål så snabbt som möjligt och att utreda och rätta till eventuella fel som kan ha uppstått.
Möjlighet att lämna klagomål mot utbildningen finns reglerat i Skollagens kapitel 4, § 8.

 Rutin:

– Lämna dina synpunkter/klagomål direkt till berörd lärare eller annan berörd personal.

– Lämna dina synpunkter/klagomål till rektor om det gäller utbildningen eller om oklarheter uppstår med berörd lärare/personal.

– Synpunkter/klagomål kan framföras vid utvecklingssamtal med din mentor.

– Klassen kan lämna förslag på förbättringar och förändringar genom klassråd.

– Rektor utreder och behandlar inlämnade synpunkter/klagomål.

– Rektor lämnar svar inom 14 dagar.

Övrigt:

– Synpunkter/klagomål kan lämnas både muntligt och skriftligt av klasser, elever och/eller vårdnadshavare.

– Svar kan ej lämnas om synpunkter/klagomål framförs anonymt.

– Synpunkter/klagomål gällande rektors tjänsteutövning lämnas till styrelsen för Cultura Utbildning AB (huvudman).

– Information om vår rutin meddelas på hemsidan, samt på skolans anslagstavla.