Drogpolicy

vid Cultura Gymnasium

Cultura Gymnasium skall vara en trygg arbetsplats för såväl elever som personal.
Droganvändning är till skada för den enskilde och påverkar också arbetsmiljön negativt.

Cultura Gymnasium står för total frihet från droger.

1. Främjande arbete

Ett främjande arbete ska alltid finnas för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, skola och samarbetspartners t.ex. Polis. Det ska ge förutsättningar för en god dialog och ökad självkänsla. Ett bra bemötande bidrar till trygghet och gemenskap, ger goda förutsättningar för den enskilde att säga nej och avstå från droger. Hög närvaro, goda kamratrelationer och vårdnadshavares intresse i elevens skolgång är viktiga skyddsfaktorer. Skolan har för avsikt att ha ett nära och förebyggande samarbete med Polisen.

En väl implementerad drogpolicy ökar förutsättningarna för det främjande arbetet.

2. Följande policy gäller:
2.1 Tobak

Rökning är förbjuden i, och i anslutning till, våra lokaler och i lokaler med verksamhet i som sker i vår regi. Rökning är tillåten vid utsatt kommunal askkopp eller 10 m från entrén.

2.2 Alkohol

Det är förbjudet att förvara och förtära alkoholhaltiga drycker eller uppträda alkoholpåverkade inom skolans geografiska område eller i verksamheter som sker i vår regi (t ex studieresor).

2.3 Narkotika

All hantering och bruk av narkotika är förbjuden enligt lag och inom skolans geografiska område eller i verksamheter som sker i vår regi (t ex studieresor). Allt bruk av narkotika, dopingmedel och icke ordinerade medicinska preparat samt andra narkotikaliknande substanser är att betrakta som missbruk.

3. Handlingsplan

3.1 Tobak

– Frågor rörande alkohol, narkotika, droger och tobak belyses inom flera ämnen i undervisningen, exempelvis inom Idrott och hälsa.

– Tobaksanvändning kan vara föremål för diskussion vid samtal med vårdnadshavare för omyndig elev.

– Behöver du som elev hjälp med avvänjning av tobaksbruk är du välkommen att kontakta skolsköterska eller vända dig direkt till slutarokalinjen.se

3.2 Alkohol

– Om personal under dagtid påträffar en påverkad elev ska rektor omgående kontaktas.

– Eleven avvisas resten av dagen och i de fall eleven är omyndig kontaktas vårdnadshavare omedelbart av rektor.

– Uppföljning beslutas i samråd mellan rektor, mentor och elevhälsopersonal.

– Rektor anmäler ärendet till socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen, kapitel 14:1.

3.3 Narkotika, droger, andra ej medicinskt utskrivna preparat samt narkotikaliknande substanser

– Misstanke om narkotikamissbruk kan baseras på att personal får information av en annan elev/ungdom eller att personal genom egna iakttagelser fått misstankar. Ofta kan det handla om en känsla av att det inte står rätt till med en elev men att man inte har konkreta bevis.

– I detta läge ska kontakt tas med rektor och elevhälsopersonal för samtal. Därefter tas beslut om fortsatta åtgärder.

– Om eleven verkar uppenbart påverkad av något ska personalen omedelbart ta kontakt med rektor för att ta beslut i situationen. Rektor ansvarar för att vårdnadshavare kontaktas och hämtar eleven omgående enligt skolans policy om att elev inte får vara påverkad inom skolans område eller i verksamheter som sker i skolans regi (t.ex. studieresor). Rektor anmäler ärendet enl. 14 kap.1§ Socialtjänstlagen till socialtjänst.

– I de fall bedömning görs att elev rekommenderas göra ett drogtest är det av vikt att rektor/mentor i ett samtal förklarar för eleven samt dennes vårdnadshavare vad som föranleder misstanken. Detta utförande görs på plats avsedd av skolans sjuksköterska.

– Rektor anmäler ärendet enl. 14 kap.1§ Socialtjänstlagen samt polisanmäler händelsen.

3.3.1 Anmälan till socialtjänst vid missbruk av narkotika och narkotikaliknande substanser

– Anmälan till socialtjänst görs i första hand av rektor men all personal har anmälningsplikt och ansvar för att uppmärksamma problem.

– Anmälan bör vara skriftlig.

Anmälan innebär att vår personal står för sin oro att eleven far illa, men det är socialtjänstens uppgift att utreda, bedöma elevens situation och behov.

3.3.2 Polisanmälan

– Polisanmälan görs av rektor då det finns misstanke om brott t ex i samband med försäljning och uppgifter om missbruk av droger.

4. Juridiskt underlag

– Skollagen
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

– Tobakslagen
Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och ungdomar samt på skolgårdar.

– Narkotikastrafflagen
Det är straffbart att anskaffa, förvara, använda samt bjuda ut narkotika till försäljning.

– FN:s barnkonvention
Skolan är skyldig att skydda barn och ungdomar från droger.

– Arbetsmiljölagen
Föreskriver att skolan ska ha en bra arbetsmiljö och är skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall bl. a orsakat av alkohol och narkotika.

– Socialtjänstlagen
Skolan har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om en elev använder eller misstänks använda narkotika eller narkotikaliknande substanser.