Högskolor & yrken

Skolan har redan ett sätt att undervisa med mycket diskussioner och uppmuntrar till reflektion och kritiskt tänkande och till att kunna dra egna slutsatser. Detta är och leder till kompetens som krävs på högskolan. En skola med internationellt/globalt perspektiv för att möta framtidens behov.

Nedanstående utbildning och yrken går i linje med skolans profil:
Naturvetenskapligt gymnasieprogram, Samhällsvetenskapligt gymnasieprogram, Kultur och blivande Humanistiskt gymnasieprogram.

Högskola/universitetsutbildningar efter Naturvetenskapligt gymnasieprogram:


Biomedicinsk analytikerprogrammet i Kristianstad 3 år

Behörighetskrav: Bi A, Fy A, Ke A och Ma C = (områdesbehörighet 12)

Arbete: Som biomedicinsk analytiker arbetar du inom t.ex. hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin eller vid biokemiska laboratorier både inom offentlig sektor och inom näringslivet, vilket ger en bred arbetsmarknad.


Naturvetenskapligt kandidatprogram inr. Miljövetenskap 3 år i Lund

Behörighetskrav: Ma D, Fy B, Ke B, Bi B = (områdesbehörighet 13)

Arbete: Klimatförändring, föroreningar, övergödning. Listan kan göras lång, men möjlighet till förändring finns. Miljövetenskaplig utbildning är en tvärvetenskaplig utbildning där fokus ligger på att förstå den naturvetenskapliga bakgrunden till miljöfrågor, men innehåller också den samhällsvetenskapliga kunskap t ex miljörätt och miljöekonomi som krävs för att genomföra de förändringar och långsiktiga lösningar som behövs för ett hållbart samhälle.


Naturvetenskapligt kandidatprogram inriktning Naturgeografi och ekosystemanalys i Lund

Behörighetskrav: Ma D, Fy B, Ke B, Bi B (områdesbehörighet 13)

Arbete: Naturgeografer arbetar med miljö, naturvård och planering både i Sverige och på en global arena. I en alltmer globaliserad värld, där vi måste hantera jordens gemensamma resurser på bästa sätt, blir naturgeografens kunskaper allt viktigare. Frågor kring klimatförändringen och dess effekter på vår livsmiljö uppmärksammas till exempel allt mer och inom detta, och många andra naturvårdsområden, finns en stor efterfrågan på naturgeografens expertkompetens. Exempel på organisationer och företag vilka efterfrågar naturgeografers kompentens är: Världsbanken, SIDA, FN, Naturvårdsverket, SWECO, Golder, IVL Svenska miljöinstitutet, Skogsvårdsstyrelsen, SMHI, länsstyrelser och kommuner.


Naturvetenskapligt kandidatprogram inr. Geologi i Lund 3 år

Behörighetskrav: Ma D, Fy B, Ke B, Bi B = (områdesbehörighet 13)

Geologer har bokstavligen jorden som arbetsfält och efterfrågan på deras kunskaper har ökat kraftigt de senaste åren. De inventerar och tar tillvara naturresurser, planerar väg- och tunnelbyggen, letar efter malm, mineral och grundvatten, jobbar med oljeprospektering, miljö och naturvård och anlitas när det ska byggas hus och anläggningar. Geologer jobbar på konsultfirmor, privata och statliga företag, länsstyrelser och kommuner. I Sverige finns det drygt 200 företag med geologisk verksamhet, flera av dem är konsultföretag som jobbar med miljön. Som geolog har du stora möjligheter att arbeta utomlands, inte minst i u-länder med t.ex. vattenfrågor. Det finns ett ökat behov av att förebygga naturkatastrofer som drabbar människor världen över och här spelar är geologens specialkunskaper en viktig roll. Är du geolog har du kunskaper om och kan jobba i hela världen.

Arbete: Geologiutbildningen är till för dig som har ett stort engagemang för vår planet, dess utveckling och förändring genom tiden och för vår miljö nu och i framtiden. En geolog är expert på hur berg- och jordlager är uppbyggda och hur vatten rör sig i dessa lager. Geologer kartlägger och inventerar naturresurser som exempelvis grundvatten, malm och mineral, gör mark- och grundundersökningar av olika slag samt arbetar med miljö och naturvård. Idag råder brist på välutbildade geologer och efter såväl kandidat- som masterexamen är möjligheterna att få ett intressant, spännande och omväxlande arbete större än någonsin.

Högskola/universitetsutbildningar efter Samhällsvetenskapligt gymnasieprogram:


Mänskliga rättigheter i Malmö 3 år

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Arbete: Organisationer som FN, Röda korset och Amnesty har stor betydelse i detta arbete. Efter examen kommer du att kunna arbeta med juridiska, politiska eller etiska frågor rörande mänskliga rättigheter. Programmet erbjuder en plattform för ett framtida yrkesliv i Sverige eller utomlands, inom t ex myndigheter, internationella organisationer eller frivilligorganisationer där mänskliga rättigheter är en integrerad del av verksamheten.


Internationella relationer i Malmö 3 år

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Arbete: Efter examen kommer du att kunna arbeta med en mängd frågor som rör internationella relationer, såsom utrikespolitik, bistånd, utveckling, internationellt samarbete, konfliktförebyggande och mänskliga rättigheter. Potentiella arbetsgivare är bl a utrikesförvaltning, myndigheter på lokal och nationell nivå, frivilligorganisationer och internationella organisationer.


Peace and Conflict Studies 180 credits i Malmö 3 år

Behörighetskrav: Civics A and English B.

Arbete: This programme prepares you for an academic career or for employment in fields such as foreign policy, refugee issues, peace building and prevention and resolution of conflicts.


Kriminologiprogrammet i Malmö 3 år

Behörighetskrav: En B, Ma C/Ma B, Sh A (områdesbehörighet 4)

Arbete: Efter utbildningen får du en god kompetens inom områden som utredning/utvärdering, analys och planering. Som Kriminolog kan man arbeta på en rad olika arbetsplatser som t.ex. utredare, analytiker, rådgivare i brottspreventiva frågor eller prevention av alkohol och drogmissbruk. Arbetsplatser där en kriminolog kan vara verksam är till exempel Polisen, Brottsförebyggande rådet, Ungdomsstyrelsen och Kriminalvården.

Högskola/universitetsutbildningar efter Kultur/Humanistiskt gymnasieprogram:


Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil 3 år

Behörighetskrav: Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Arbete: Europeisk idé- och kulturhistoria och dels ett av de språk som kan studeras vid Språk- och litteraturcentrum. Nutidsrelevanta frågor som berör identitetskonstruktionsprocesser, samt kulturens och identitetens påverkan över europeiska processer som integration och utvidgning skall lyftas fram. Programmet inkluderar också moment som syftar till att ge kunskaper och praktiska erfarenheter inom entreprenörskap och projektledning.


Kandidatprogram i strategisk kommunikation i Helsingborg 3 år

Behörighetskrav: Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)

Arbete: Programmet ger dig kompetenser som krävs för att arbeta som informatör, marknadskommunikatör och informationsproducent. Till skillnad från mer traditionella informatörsutbildningar så ger programmet i strategisk kommunikation dels en bredare kompetens (mot marknadskommunikation), dels en mer praktisk kompetens (med produktionsmoment). Du ges möjlighet att skapa en unik profil på din utbilning genom val av ämne under utbytestermin utomlands eller på annat lärosäte.


Översättarutbildning på högskola:

Krav: Goda språkkunskaper

Arbete: Facköversättare, skönlitterära översättare, film och tv-översättare Tolkutbildning: Arbete: Kontakttolk1 år , skrivtolk 1 år, teckenspråkstolk 4 år på Folkhögskola

Konferenstolk: Svenska som 1:a språk + mkt goda kunskaper i engelska eller franska och ytterligare ett spåk som tyska, spanska, italienska, m fl.

Summering

SACO, HSV 2010 (och AMS) förutspår generellt bra framtidsprognoser avseende ovan nämnda akademikeryrken. De gör uppskattningar utifrån akademikeryrken och ser X år framåt på arbetsmöjligheter efter yrkesexamen för ex. biomedicinsk analytiker eller läkare. Då utgångspunkten för denna utredning var gymnasieskolans profil och högskoleutbildningar i linje med profilen så framkom det att kandidatprogram som leder till en generell examen med fördjupningsämne är relevanta alternativ. Att man läser fristående kurser mot en examen är vanligt bland de som läser humaniora. Man kan ofta arbeta med mer en sak efter den typen av utbildning vilket ger en bredare arbetsmarknad.

Yrken som framkom var:

 • Tolk, översättare
 • Informatör (i.o.f.s. mindre bra prognos)
 • Kulturadministratör planera och organisera utställningar, att marknadsföra teateruppsättningar, att medverka som kulturskribent eller att granska författarmanus
 • Krimnolog – utredare, analytiker, rådgivare i brottspreventiva frågor eller prevention av alkohol och drogmissbruk. Arbetsplatser där en kriminolog kan vara verksam är till exempel Polisen, Brottsförebyggande rådet, Ungdomsstyrelsen och Kriminalvården.
 • Freds- och konfliktkunskap, ämneskunnig rådgivare
 • Internationella relationer, ämneskunnig rådgivare i utrikespolitik, bistånd, utveckling, internationellt samarbete, konfliktförebyggande och mänskliga rättigheter. Potentiella arbetsgivare är bl a utrikesförvaltning, myndigheter på lokal och nationell nivå, frivilligorganisationer och internationella organisationer.
 • Mänskliga rättigheter, ämneskunnig, Organisationer som FN, Röda korset och Amnesty Juridiska, politiska eller etiska frågor rörande mänskliga rättigheter. Sverige eller utomlands, inom t ex myndigheter, internationella organisationer eller frivilligorganisationer där mänskliga rättigheter är en integrerad del av verksamheten.
 • Geolog
 • Naturgeografer arbetar med miljö, naturvård och planering både i Sverige och på en global arena. Exempel på organisationer och företag vilka efterfrågar naturgeografers kompentens är: Världsbanken, SIDA, FN, Naturvårdsverket, SWECO, Golder, IVL Svenska miljöinstitutet, Skogsvårdsstyrelsen, SMHI, länsstyrelser och kommuner.
 • Miljövetare/miljöstrateg (tvärvetenskapligt ämnesområde, naturvetenskapsamhällssvetenskap) Utåtriktade naturvetare som bl a kan jobba med kommunikation i offentlig sektor och företag
 • Biomedicinsk analytiker arbetar du inom t.ex. hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin eller vid biokemiska laboratorier både inom offentlig sektor och inom näringslivet, vilket ger en bred arbetsmarknad.