Mentorsroll & utvecklingssamtal

vid Cultura Gymnasium

Mentor

 1. Fokuserar på elevens närvaro, studieresultat (som helhet) och personliga utveckling.

 2. Följer eleven under hela studietiden, och är helst dennas undervisande lärare. I åk 1 är detta regel.

 3. Ansvarar för att klassråd hålls på mentorstiden och protokollförs i klassen. Protokoll lämnas till rektor.

 4. Håller utvecklingssamtal minst en gång per termin med varje elev. Vårdnadshavare inbjuds till detta samtal för omyndig elev.

 5. Samt skolrådsrepresentanter Svarar för att allmän information kommer fram till klassen t ex skolrådsinfo.

 6. Meddelar vårdnadshavare sammanställning av F-risker efter att undervisande kurslärare meddelat eleven.

 7. Beviljar kortare ledighet (enstaka timmar) från undervisningen. Ansökan om längre ledighet kan beviljas av rektor i samråd med mentor.

 8. Biträdande rektor svarar för kontakt med vårdnadshavare.

Utvecklingssamtalet

 1. Underlag för utvecklingssamtalet är föregående samtal, ev frånvaro och elevens individuella studieplan.

 2. Samtalet behandlar studieresultat (som helhet), trivsel, frånvaro och personlig utveckling. Frånvaro och studieresultat redovisas i Adelanet.

 3. Varje samtal bör ha ett mål som utgör utgångspunkten för nästa samtal.

 4. Problem av medicinsk eller psykologisk karaktär överlämnas till rektor, skolsköterska och/eller kurator.

 5. Vårdnadshavare har rätt till samma information som eleven och bör därför erbjudas möjlighet att närvara vid samtal med omyndig elev.