Miljöpolicy

vid Cultura Gymnasium

– Miljöpolicyn skall ligga till grund för skolans alla beslut och skall vägleda skolans ledning i dess arbete mot ett hållbart samhälle.

– Ambitionen för Cultura Gymnasiums miljöarbete är att vara en del av den hållbara värld, som vi ser som en möjlighet.

– Visionen av en hållbar värld skall genomsyra hela undervisningen och skall vara grunden för skolans verksamhet.

– Cultura Gymnasium skall utbilda medvetna och engagerade miljömedborgare. Miljöengagemang skall bli en naturlig del av elevernas liv, både under gymnasietiden och efter.

– Cultura Gymnasiums energiförbrukning skall ständigt ses över och alla åtgärder för att reducera denna skall vidtas.

– Cultura Gymnasium skall ge förutsättningar för en god hälsa och en sund livsstil.

– I val av material, metoder och aktiviteter skall hänsyn tas till miljön.

– Våra leverantörer skall väljas med hänsyn till såväl miljöaspekten som våra värdegrunder hämtade ur Gy11.

– Vår ambition är att ständigt förbättra och utveckla vårt miljöarbete, samt att arbeta i förebyggande syfte.