Arbetsplan

Styrande dokument för verksamheten vid Cultura Gymnasium:

Skollagen, SFS 2010:800, 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, SKOLFS 1994:2,

Gymnasieförordningen, SFS 2010:2039 samt övriga, vid varje tillfälle gällande styrdokument

Arbetsplanens syfte:

 • Styra inriktningen på undervisningen och verksamheten vid Cultura Gymnasium
 • Utgöra grunden för utvärdering och kvalitetsarbete

Övergripande mål

 • Profilen Mänskliga Rättigheter och Hållbar utveckling skall genomsyra Culturas verksamhet.
 • Cultura är en skola som kännetecknas av hög kvalitet och goda kunskapsresultat. (Kunskap och Kvalitet)
 • Cultura är en skola som är öppen för kultur och skapande. (Kultur)
 • Cultura är en skola som kännetecknas av god stämning och anda utgående från en gemensam värdegrund. (Känsla)

Mål för lärandet

 • Eleverna uppnår behörighet för högskolestudier.
 • Eleverna uppnår en akademisk plattform inför högre studier.
 • Eleverna får möjlighet till maximalt med meritpoäng.
 • Lärandet är verklighetsanpassat och utgår från verkliga och aktuella frågor.
 • Eleverna tränar att göra medvetna ställningstaganden i samhällsfrågor.
 • Eleverna är aktiva medskapare i en global värld.
 • Eleverna uppnår förtrogenhet med FN´s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Barnkonventionen samt FN:s globala utvecklingsmål.
 • Lärandet utgår från elevens behov och förutsättningar.
 • Eleverna är delaktiga i hela lärprocessen.
 • Eleverna har möjlighet att utveckla några av sina specialintressen.
 • Lärandet kännetecknas av arbetsglädje, lösningsfokus och möjligheter.

Mål för värdegrunden

Cultura genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och alla människors lika värde.

 • Eleverna lär sig att agera i demokratiska processer.
 • Mötet mellan elever och personal kännetecknas av god dialog och kommunikation.
 • Eleverna känner sig trygga och trivs på skolan