Likabehandlingsplan /
Plan mot kränkande behandling

Syfte

Att främja alla elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Vision

Elever och personal visar varandra en ömsesidig respekt, där alla är delaktiga och tar ansvar för skolarbete, studiemiljö och varandra. Rätten till likabehandling och respekt för elevens värdighet är en integrerad del i skolans profil för Mänskliga Rättigheter.

Uppföljning från föregående läsår

Samtliga elever besvarar skolans enkät med skattning av påståenden med avseende på likabehandling och kränkande behandling. Eleverna i årskurs 1-3 deltar i en attitydundersökning, som genomförs av Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg.  Måluppfyllelse samt förslag på förbättringsområden diskuteras i personalgrupp och skolrådet, som beslutar om nya mål och åtgärder för nästa läsår.

Mål för nya läsåret

Med utgångspunkt från utvärderingen, diskussioner i klassråd och på personalmöten sätts nedanstående mål för läsåret upp. Rektor ansvarar för att målen nås.

  • Alla elever skall känna till Culturas Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling.
  • Alla elever skall känna till begreppen i Likabehandlingsplanen/Plan mot kränkande behandling.
  • Alla elever skall ha förtroende att vända sig till någon vuxen på skolan om det uppstår situationer av kränkning eller diskriminering.
  • Ingen elev skall utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkning.
  • Eleverna skall ha tillit till att personalen på skolan hanterar konflikter och utsatthet på ett bra sätt.

 

Åtgärder

För att främja likabehandling, förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling samt för att uppnå de uppsatta målen genomförs följande åtgärder under läsåret 16/17:

  • Mentor informerar om Likabehandlingsplanen/Plan mot kränkande behandling under introduktionsprogrammet i årskurs 1 samt vid start i åk 2 och 3.
  • Mentor informerar föräldrar/vårdnadshavare vid första föräldramötet i årskurs 1 på hösten.
  • Mentor tar upp frågor kring trivsel och bemötande i utvecklingssamtalen.
  • Gemensamma aktiviteter och värderingsövningar genomförs i klasser för att främja ömsesidig respekt.
  • Särskild uppmärksamhet ägnas åt att agera vid eventuell förekomst av nätmobbning.

Rutiner

Den som upptäcker diskriminering, trakasserier eller kränkning har ett ansvar för att övergreppen stoppas. Elever, föräldrar eller personal, som upptäcker eller misstänker sådana problem, ska skyndsamt ta kontakt med mentor, rektor, skolsköterska eller kurator. Rektor gör tillsammans med mentor och/eller elevhälsan en utredning samt åtgärdsplan. Vårdnadshavare meddelas om utredning och vidtagna åtgärder. Om övergreppen fortsätter kallas till elevvårdskonferens. Polis och Socialförvaltning kan komma att kontaktas. Rektor ansvarar för dokumentation av händelsen och uppföljning av åtgärder.

Utvärdering

Denna plan utvärderas och förnyas en gång per läsår i samband med skolans kvalitetsarbete. All personal och alla elever involveras i detta arbete. Beslut om Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling tas i skolrådet.

Vad säger lag och förordning?

Likabehandlingsarbetet regleras i två regelverk, Diskrimineringslagen och Skollagen. Diskrimineringslagen tydliggör skolans ansvar för att främja elevers lika rättigheter. I lagen förbjuds diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder (diskrimineringsgrunderna). I skollagen har elever även ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling som t.ex. mobbning. Skolans skyldighet gäller att leva upp till elevers lika rättigheter samt att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Varje skola skall ha en likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Ett målinriktat, aktivt arbete ska bedrivas för att förebygga och förhindra att elever kränks. Om rektor eller annan personal får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier, mobbning eller annan kränkande behandling finns enligt lagen skyldighet att utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatt kränkning.

Vad innebär de olika begreppen?

Diskriminering innebär att skolan behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Mobbning är en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker en elevs värdighet.