Miljöpolicy

vid Cultura Gymnasium

  • Miljöpolicyn skall ligga till grund för skolans alla beslut och skall vägleda skolans ledning i dess arbete mot ett hållbart samhälle.
  • Ambitionen för Cultura Gymnasiums miljöarbete är att vara en del av den hållbara värld, som vi ser som en möjlighet.
  • Visionen av en hållbar värld skall genomsyra hela undervisningen och skall vara grunden för skolans verksamhet.
  • Cultura Gymnasium skall utbilda medvetna och engagerade miljömedborgare. Miljöengagemang skall bli en naturlig del av elevernas liv, både under gymnasietiden och efter.
  • Cultura Gymnasiums energiförbrukning skall ständigt ses över och alla åtgärder för att reducera denna skall vidtas.
  • Cultura Gymnasium skall ge förutsättningar för en god hälsa och en sund livsstil.
  • I val av material, metoder och aktiviteter skall hänsyn tas till miljön.
  • Våra leverantörer skall väljas med hänsyn till såväl miljöaspekten som våra värdegrunder hämtade ur Gy11.
  • Vår ambition är att ständigt förbättra och utveckla vårt miljöarbete, samt att arbeta i förebyggande syfte.