Ordingsregler

och förhållningssätt på Cultura Gymnasium

Culturas ordningsregler och förhållningssätt

utgår från skolans profil Mänskliga rättigheter och

Hållbar utveckling.

Skolan präglas av öppenhet och tilltro.

Skolregler

 1. Alla på skolan bemöter varandra med ömsesidig respekt.
 2. Alla elever måste följa skolpersonalens tillsägelser. Att inte följa tillsägelse kan i förlängningen leda till avstängning.
 3. Elever ansvarar för att det ser snyggt och rent ut i klassrummen efter lektion. Undervisande lärare checkar av innan utgång.
 4. Elev ansvarar själv för sina värdesaker. Skolan ersätter inte förkommen eller förstörd egendom. Hemförsäkring bör användas.
 5. Innergården: Här visar vi varandra ömsesidig respekt och tar hänsyn till varandra och grannar i form av en normal samtalsnivå. Musik på högtalare är inte tillåtet. Bollspel är endast tillåtet under lunchrasten och hålls endast på marken. Boll kvitteras ut i receptionen mot mobiltelefon. Skräp läggs i papperskorg.
 6. Rökning är förbjuden inom skolans område samt i ett område 10 meter utanför skolans entré.
 7. Alla tar ett gemensamt ansvar för miljö och trivsel i skolans lokaler samt visar aktsamhet om skolans utrustning och inredning. Elev kan bli betalningsskyldig vid skadegörelse.
 8. Besök av utomstående kan beviljas av skolpersonal. Besökare ska bära besöksbricka. Meddela skolpersonal om man ser någon besöka skolan utan tillåtelse.
 9. Culturas ordningsregler och förhållningssätt utgår från skolans profil mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Skolan präglas av öppenhet och tilltro.

 

Klassrumsregler

 1. Mobiltelefoner samlas in av undervisande lärare vid lektionsstart och efter rast. Endast vid lärarens medgivande får mobiler användas i skolarbetet. Lärare har rätt enligt skollagen att omhänderta mobiler.
 2. Ytterplagg hängs av under lektionstid.
 3. Musik spelas endast i hörlurar.
 4. Elev ansvarar själv för att ta med papper, penna och annat material.
 5. I klassrummet är man tyst när annan talar och räcker upp handen om man vill ha ordet.
 6. Kom i tid till lektionsstart. Läraren bestämmer när sent ankommen elev släpps in.
 7. Använd lektionstiden effektivt! Be lärare om hjälp och fråga om det är något du inte förstår!
 8. Att inte arbeta med av lärare given uppgift kan räknas som frånvaro i enlighet med skollagen om närvaroplikt.
 9. Mellanmål (t ex mackor, yoghurt, snacks) får endast intas i uppehållsrummet eller på skolgården, inte i klassrummen.
 10. Studiero ska råda i klassrummet. Elev som inte kan efterleva detta måste lämna klassrummet. När elev blir utvisad från klassrummet ska elev stanna utanför klassrummet tills lärare pratat med elev. Elev som avviker får ogiltig frånvaro för resten av lektionen.

 

Frånvarorutiner

 1. Sjukanmälan görs av vårdnadshavaren eller myndig elev varje dag man är sjuk, mellan klockan 08:00 och 09:00 på skolans telefon 042-400 06 50. Tala alltid om förnamn, efternamn, klass och personnummer.
 2. Vid läkarbesök eller andra på förhand bokade tider skall styrkas med intyg/kvitto.
 3. Sjukanmäld elev får ej vistas på skolan.
 4. Om man måste gå hem under dagen meddelas det till receptionspersonal/ administratör. Omyndig elevs vårdnadshavare måste samma dag kontakta skolan för att frånvaro ska räknas som anmäld.
 5. All frånvaro registreras digitalt. Vårdnadshavare har tillgång till information om frånvaro via Adelanet samt får information om oanmäld frånvaro skickat till sig via sms.
 6. Att inte arbeta med, av lärare given uppgift, kan räknas som frånvaro i enlighet med skollagen om närvaroplikt.
 7. Frånvaro kan orsaka indraget studiebidrag. Skolan rapporterar frånvaro till CSN. CSN fattar beslut om huruvida studiebidrag dras in.