Skolråd 161115

Skolråd 161115

Närvarande: Åsa Johansson, ordförande

För personalen: Niklas Christensen (ej närv), Hanna Sundwall, Ingela Brorsson, Daniel Dima, Anders Johansson

För eleverna: Abir Mustapha NA14, Jakob Karlsson SA14, Ilir Sylaj HS14 (ej närv), Dina Al-Shareef (ej närv) NA15, Razan Daknash SA15A, Melisa Cancar SA15B, Yousef Badawi NA16, Hussein Dawood SA16A, Manaar Ahmad SA16B (ej närv)

 

§ 1 Åsa öppnar mötet och hälsar välkommen.

§ 2 Abir Mustapha och Anders Johansson valdes att justera protokollet.

§ 3 Dagordningen godkändes.

§ 4 Rapport klassråd, burkinsamling

Åsa redogjorde för inlämnade klassrådsprotokoll kring förslag till ändamål för pantinsamling. Organisationer/ändamål som nämndes var Musikhjälpen, Barncancerfonden, Röda Korset, Halvmånen, barnhem i Rumänien, Yazda m fl. Skolrådet diskuterade de olika förslagen men enades om att panten för burkinsamling skall gå till Studentkommittén och hjälp med finansiering av studentflak etc. Skolrådet uppdrar åt studentkommittén att organisera insamlingen av pantburkar. Skolrådet vill vid nästa tillfälle ta upp frågan kring välgörenhet

§ 5 Fotbollsturnering

Skolrådet diskuterade förra årets turnering som organiserades för både basket och fotboll. Efter diskussion enades skolrådet att kommande turnering endast skall avse fotboll samt att det måste betonas att aktiviteten är obligatorisk och att de som inte deltar i lag skall bättre involveras i aktiviteten. Turneringen förläggs till em måndagen 23 januari.

§ 6 Dekorationer utökad lokalyta

Förslag på dekorationer i Culturas utökade lokalyta diskuterades. Det är skolrådets mening att det behövs färgstarka tavlor och att viss yta bör sparas till väggmålningar.

§ 7 Information tillbyggnad Tingsrätten

Åsa informerade om kommande tillbyggnad av Tingsrätten söderut, beräknad att påbörjas i november. Innan byggnationen påbörjas kommer vi att få information om våra tillfälliga utrymningsvägar under tiden.

§ 8 Övrigt

  • Frågan om ”varumaskin” togs upp och diskuterades.
  • Fråga om projektorer och installation av dessa togs upp. Tillsvidare kan inte projektorer installeras i alla klassrum. Inköp av fler projektorer kommer dock, vilket kommer att underlätta hanteringen för lärarna.

 

Helsingborg 2016-11-15

Vid protokollet:
Åsa Johansson Ordförande, Sekreterare