IT-POLICY FÖR CULTURA GYMNASIUM

Etik
Internet ger tillgång till en del material, som inte är i linje med skolans värdegrund eller vårt pedagogiska uppdrag. Använd alltså datorn enbart för skolarbete. Det är absolut förbjudet att ägna sig åt det som är stötande för någon, allmänfarligt, kriminellt, hets mot folkgrupp etc. (jmf Likabehandlingsplanen/Plan mot kränkande behandling).

Kontoansvar
Du får enbart använda ditt eget konto och du ansvarar personligen för ditt användarkonto. Detta betyder att du inte får låna ut ditt lösenord till någon och att du alltid måste logga ut efter avslutat arbete. Du kan logga in var som helst med din mail och tilldelat lösenord via Office365 som är molnbaserat. Länk till inlogg finns på hemsidan.

Hårdvara & mjukvara
Du får inte ägna dig åt något som medför risk för datorn eller tillhörande utrustning.

Du får inte ändra inställningar på skolans datorer och det är förbjudet att – utan godkännande av skolans datatekniker – lägga in nya program på datorerna. Viruskolla enheter, som du har med dig hemifrån. Avsluta alltid Windows innan du stänger av datorn.

Hållbara utskrifter
Tänk efter hur många exemplar som behövs så att du inte gör onödiga utskrifter, vilket sparar både toner och papper. Skriv i första hand ut i svart. Skriv ut från dator då inställningar inte fungerar via din smartphone.

Dataintrång
Det är inte tillåtet att försöka knäcka andras lösenord, eller överhuvudtaget försöka få tillgång till sådant som inte är avsett för allmän insyn. Varje form av hackerverksamhet inom skolan innebär att vi förlorar användarrättigheter.

Upphovsrätt
Upphovsrätten måste respekteras. Kopiering från internet får endast göras när så anges. Nedladdning av otillåtet material är naturligtvis inte tillåtet. Urkund tillämpas i hög grad.

Utlåning
Under lektionstid lånar du skolans bärbara datorer eller använder datorsalens via undervisande lärare. Under luncher eller utanför lektionstid har du tillgång till bibliotekets stationära elevdatorer. Datorerna får endast användas inom skolans område och får inte lånas hem. Var rädd om utrustningen. Då kommer den att fungera bättre och längre.

Felanmälan
Om det är något som inte fungerar med datorn lämnas denna till Denice med ett meddelande om vad som är problemet.

Egna datorer
Egna datorer får lov att användas, dock i överensstämmelse med IT policyn.

Hantering av personuppgifter
Skolan följer GDPR (General Data Protection Regulation) på svenska, Dataskyddsförordningen.

Verksamheten behandlar personuppgifter som vi är ålagda att göra enligt myndighet. Vi kan även behandla uppgifter utifrån samtycke(t.ex bildpublicering), avtal samt intresseavvägning, rättslig förpliktelse.

Cultura använder personuppgifterna i administration, bedömningar, kursinformation samt stöd för lärarnas arbete men även för statistik till exempelvis SCB( Statistiska centralbyrån) eller UHR(Universitets & Högskolerådet). Elevernas skolmatkort registreras via avtal med företaget Edenred.

Information om personal, elever och vårdnadshavare samlas in och lagras. Informationen som lagras är namn, personnummer och kontaktinformation. Vi registrerar även studieplaner, bedömningar och betyg.

Skolan lagrar och hanterar samtlig information enligt principerna inom integritetsskydd. De grunderna är att inte lagra, samla information som inte är nödvändig för att fullgöra vårt uppdrag. I detta inkluderas även att inte använda uppgifter som inte uppfyller giltigt syfte. Personuppgifterna hanteras endast av personal som behöver detta i vårt uppdrag.

Känsliga uppgifter
Behöver verksamheten samla in känsliga uppgifter om vi inte redan har lagstöd för att hantera dem, begär vi skriftligt samtycke. Här kan det röra sig om stöd i undervisning, funktionshinder eller allergier.

Lagring av data i moln
Lärare och elever använder molntjänster som t.ex Office-365 och Adelanet. Samtliga registrerade på skolan har då möjligheter att nå all nödvändig information för skolarbetet i skolan och annan plats oavsett dator/mobil enhet.

Dessa tjänster innebär att informationen lagras hos externa leverantörer och är tillgänglig för användaren över internet. Vi använder oss bl.a. av Active Directory(lärare i Microsoft Office 365), Azure Active Directory(elev i Microsoft Office 365), Tersus(Adeleanet, frånvaro, schema samt betygshantering), Urkund (förebygger plagiering) samt NE( Nationalencyklopedin) Lärarna är registrerade i lönesystem kopplat till företaget Visma.

Mail
Skolan använder Microsoft och även deras Outlook-mailsystem. Här används mailadress samt personuppgifter.

Vi skickar aldrig e-post med känsliga personuppgifter. Skulle vi få e-post med sådan information raderas dessa känsliga personuppgifter omedelbart efter vi tagit del av dem.

Registerinformation och borttagning
Du kan begära att få registerutdrag på uppgifter om dig samt rättelse på uppgifter. Uppgifter som vi inte måste ha har du rätt att få raderade. Kontakta då skolans administratör Denice.gatzwiller@culturagymnasium.se

Sparade personuppgifter
Uppgifter sparas inte längre inte än vi behöver dem för skolans utövande. Underlag till elevers betygsbedömningar sparas inte efter att betyg är satt. När elev lämnar skolan raderas användarinformationen. Viss information, till exempel betyg, kan däremot arkiveras även efter utbildningens slut.