Den senaste enkäten från skolinspektionen visar att eleverna på Cultura Gymnasium känner sig säkra och trygga, har studiero samt att eleverna vet var och vem de ska vända sig till vid behov av hjälp som rör deras vardagar. Cultura Gymnasium har som mål att alla elever ska känna sig hörda, sedda och bekräftade under skoldagen vilket resulterar i att eleven aldrig bör känna sig ensam under skoldagen. Av ren erfarenhet vet via på Cultura Gymnasium att ett kallt klimat påverkar inlärningen negativt och därför satsar vi på att eleven ska trivas. Lektionerna följer en röd tråd i form av ordningsregler och lektionsupplägg.

De första skolveckorna ägnar vi åt att kartlägga elevernas förkunskaper i förhållande till den nya kursen och dess centrala innehåll. Eleven får ta del av sina styrkor och utvecklingsområden i syfte att arbeta effektivt för att nå sina mål. Varje kurs introduceras vid terminsstart och kartlägger elevens förkunskaper och ställer de mot kunskapsmålen i kursen. På så sätt får eleven veta vilken nivå den är på och hur den kan utvecklas eller bibehålla sin nivå. Kartläggningen följs upp av två reflektionsdagar i varje kurs där eleven utvärderar sin egen insats samt att läraren ger en feedback (formativ bedömning). På varje lektion informerar läraren syftet, målet samt fokuset med lektionen och lektionerna avslutas med att läraren informerar eleverna vad de ska göra till nästa lektion.

Cultura Gymnasium är en familjär skola där alla känner varandra. Elever och personal är ständigt i kontakt med varandra under skoldagen vilket resulterar i att eleverna får extra stöd och hjälp på ett naturligt sätt under skoldagen. Våra specialiseringskurser i årskurs 3, kriminalteknik och kriminologi samt undervisning i film och tv-produktion och musik i årskurs 2 gör skolan unik med sitt utbud av intressanta samt estetiska kurser.

De flesta som besöker skolan upplever att stämningen är avslappnad och att det råder ömsesidig respekt bland alla verksamma på skolan vilket skapar en atmosfär där du får vara dig själv utan att bli dömd.

I skolans källare finns numera ett uppehållsrum öppen för alla elever vid namn Arutluc där elever, på rasterna, kan spela kort, pingis eller bara sitta ner och titta på när andra gör det. På skolans innergård kan du spela fotbollstennis eller basket. Cultura Gymnasium ser gärna att fler aktiviteter utförs på rasterna och uppmanar eleverna att komma med förslag!

Svaret kan enkelt besvaras med att alla passar in på skolan om de är studiemotiverade, utåtriktade samt har en god människosyn. Cultura Gymnasium är en skola med profilerna mänskliga rättigheter och hållbar utveckling därav accepteras ingen rasism eller diskriminering. Cultura Gymnasium utgår från mottona att alla människor är födda fria och lika i värde och att alla ska bli hörda, sedda och bekräftade.

Enkelt sagt, det innebär att vi är landets enda skola som profilerar oss mot mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Profilerna mänskliga rättigheter och hållbar utveckling genomsyrar skolans verksamhet. Våra profiler förankras i läroplanerna genom att eleverna får skriva, tala och läsa om olika aktuella frågor som berör mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Utöver undervisningssituationer bedriver skolan profildagar i form av schemabrytande aktiviteter som exempelvis föreläsningar, teater, rättegångar och FN-rollspel.  Under våra profildagar får skolan via feedback från eleverna lovord om bra, givande och lärorika dagar.

Nej, den skuggande ska maila rektorn på abass.al-ali@culturagymnasium.se och informera att du vill skugga. Du får oftast svar inom 48 timmar på ditt mail.

Som förälder kan du följa ditt barns resultat på Adela eller genom att ha en kontinuerlig kontakt med ditt barns mentor. Du kan även maila rektorn och be om en kartläggning så sker detta på ett personalmöte ägnat åt eleverna med fokus på lärande.

Skolans mål är att ha 20 elever per klass. Den enda avvikande klassen är Na18 som har 25 elever. I övrigt siktar vi på att ha 20 elever så att både lärare och elever får arbeta ostört och göra ett gott jobb. Från och med läsåret 19/20 har skolan två naturklasser parallellt och en samhällsklass i varje årskurs. Inför läsåret 20/21 var det fler sökande än vad det fanns plats till.

Saknar du svar på en eller flera av dina frågor? Tveka inte att kontakta oss via mail: info@culturagymnasium.se eller ring på 076-644 36 51.

Hjärtliga hälsningar
Personalen på Cultura Gymnasium