VAD ÄR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?

De rättigheter som inryms i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 innehåller, enkelt uttryckt:

 • de grundläggande friheterna, såsom rätten att hysa eller uttrycka åsikter, att utöva en religion, att bilda eller gå med i en organisation eller att ordna möten
 • rätten till skydd mot övergrepp, till exempel rätten att inte bli godtyckligt arresterad eller utsättas för tortyr
 • rättigheter för att tillgodose de grundläggande behoven, till exempel rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, till hälsovård och till utbildning

Under de drygt sjuttio år som gått sedan den allmänna förklaringen antogs har rättigheterna slagits fast i ett antal internationella konventioner. Konventionerna tillförsäkrar enskilda olika rättigheter gentemot statsmakten. Sverige har ratificerat de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, vilket innebär att vi förbundit oss att respektera konventionernas regler. Den svenska utrikespolitiken ska bidra till att människor också i andra länder får del av de mänskliga rättigheterna.

HÅLLBAR UTVECKLING
Hållbar utveckling innebär att behoven hos människor som lever idag tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov äventyras. Hållbar utveckling består av tre av varandra ömsesidigt beroende delar:

EKOLOGISK HÅLLBARHET
som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.

SOCIAL HÅLLBARHET
som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

 

 

EKONOMISK HÅLLBARHET
som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

VAD INNEBÄR HÅLLBAR UTVECKLING?
Begreppet hållbar utveckling står för mycket mer än miljö. Det innefattar ett helhetsperspektiv på sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden och processer. Dessa aspekter i sin tur innefattar frågor som jämställdhet, fattigdom, tillväxt etc. Det handlar om att få till stånd en utveckling där dessa perspektiv länkas samman och ömsesidigt kan stödja varandra. Detta innebär också att globala frågor och demokrati står i fokus.

 

 

TYDLIG SKOLPROFIL
Cultura är landets enda gymnasieskola med inriktning på lärande för Mänskliga Rättigheter och Hållbar utveckling. Profilen går som en röd tråd i hela skolans verksamhet. Tre dagar på både höst- och vårtermin ägnas åt fördjupningar inom profilerna i form av profildagar och FN-rollpel.

KUNSKAP OCH KVALITET

 • Examen vid Cultura Gymnasium ger full behörighet till högskolestudier och maximalt med meritpoäng.
 • Eleverna tränas i en vetenskaplig arbetsmetod, vilket ger en god akademisk plattform för vidare studier.
 • Cultura inspirerar eleverna till företagsamhet, att ta tillvara möjligheter och förändringar, att utveckla och skapa egna värden (personligt, kulturellt och socialt).

KULTUR OCH KÄNSLA
Cultura kännetecknas av en kreativ och stimulerande miljö.

Ett respektfullt, personligt och avspänt möte mellan skolans personal och elever skapar en god stämning och anda både i och utanför klassrummet.


EN SKOLA PÅ RIKTIGT

 • Vi utgår från verkliga och aktuella frågor lokalt och globalt
 • Vi tränar att ta ställning i samhällsfrågor
 • Vi är medskapare till framtiden
 • Vi utgår från FNs deklarationer, Barnkonventionen, Milleniemålen m.m
 • Vi ger dig möjlighet att utveckla ditt engagemang i skolans elevföreningar

LÄRANDET

 • Eleverna är delaktiga i hela lärprocessen
 • Mötet mellan elever och personal kännetecknas av dialog och kommunikation
 • Eleverna tränas i förmågan att lära sig lära
 • Lärarna är kompetenta, behöriga och engagerade